• بیمارستان شهید آیت اله صدوقی
•  بیمارستان حضرت امیرالمومنین (ع)
•  بیمارستان بهارستان (کلینیک خانواده)
• بیمارستان زهرای مرضیه (س)
• بیمارستان عیسی ابن مریم (ع)
• بیمارستان عسگریه (ع)
• بیمارستان سعدی
• بیمارستان خورشید
• بیمارستان اصفهان
•  بیمارستان امین
•  بیمارستان سینا
•  مرکز فیزیوتراپی صفه
•  مرکز تصویربرداری سپاهان
• مرکز چشم پزشکی آبان
• کلینیک پورسینای حکیم
•  کلینیک پردیس
•  کلینیک آتیه