نوآوری و خلاقیت در کالا و خدمت بدون مصرف (با رویکرد تحلیل بازار و صنعت ورزش)

برای جامعه ای که نیازی به یک کالا یا خدمت را در خود احساس نمی کند و با آن غریبه است؛ هر چه هم کالا یا خدمت در دسترس باشد باز خریداری ندارد. در نتیجه هر نوع خلاقیت و نوآوری در تولید و عرضه کالا و خدمت به نوعی صرف هزینه ایست که اولا بازگشت […]

بیشتر بخوانید